SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výzva na voľby členov rady školy

 03.09.2021

Výzva na voľby členov rady školy

Obec Papín, zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Papín 199

vyhlasuje

v súlade s §25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

výzvu

na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Papín 199.

V súlade s ustanovením § 25 ods.4 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je počet členov rady školy 9 v zložení:

  • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov základnej školy,
  • jeden zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy,
  • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov,
  • dvaja zástupcovia rodičov detí základnej školy,
  • jeden zástupca rodičov detí materskej školy,
  • dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľka školy Mgr. Danka Gumenická a uskutočnia sa:

  • 13. septembra 2021 o 15:15 hod. pre voľby zástupcov rodičov
  • 13. septembra 2021 o 14:15 hod. pre voľby zástupcov pedagogických zamestnancov
  • 13. septembra 2021 o 13:15 hod. pre voľby zástupcov nepedagogických zamestnancov

Voľby sa uskutočnia v priestoroch Základnej školy s materskou  školou Papín 199.

O delegovaní zástupcov obce rozhodne zriaďovateľ.

Volebný poriadok na webovom sídle školy: zspapin.edupage.org

V Papíne 2. septembra 2021                                            ..................................................

                                                                                                         starosta obce


Zoznam aktualít: