SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľba kontrolóra obce Papín

 20.06.2023

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce    P a p í n

Obecné zastupiteľstvo v     P a p í n e

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce Papín,
ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Papíne
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v    P a p í n e

 dňa 04. 08. 2023.

 

Termín ukončenia doručenia písomných prihlášok:
31. 07. 2023 do 12:00 hodiny (vrátane prihlášok zasielaných poštou).


 

a.   SPLNOMOCŇUJE starostu obce Papín zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zradení v znení neskorších predpisov.

b.   URČUJE rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Papín: 10 % pracovný úväzok.

c.   SCHVAĽUJE spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce takto:

  1. Voľba hlavného kontrolóra obce Papín sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva Papín na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 04. 08. 2023
  1. Uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa §3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
  1. Stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne: 

Písomnú prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do  31. 07. 2023 do 12,00 hod, na adresu: Obecný úrad Papín, 067 33 Papín 148 v uzatvorenej obálke s uvedením hesla: „ Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“, alebo osobne do podateľne obecného úradu. Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky.

V prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu poľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov ako aj telefonický prípadne e- mailový kontakt.

Súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis uchádzača. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve.

Zriaďuje 3 – člennú komisiu na posúdenie zákonných náležitosti podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery obecnému zastupiteľstvu pred konaním voľby hlavného kontrolóra a žiada Komisiu na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, aby predložila obecnému zastupiteľstvu zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce za účelom vykonania voľby. Každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 3 – minútového vystúpenia pred obecným zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí.

Dátum vyvesenia výsledkov voľby hlavného kontrolóra obce na úradnej tabuli: 7. 8. 2023


Zoznam aktualít: