•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Oznámenie o realizácii projektu

 15.06.2020

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: WIFI pre Teba

ITMS2014+: 311071W916

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7. 1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Papín, 067 33 Papín č. 148

Miesto realizácie: Obec Papín ( okres Humenné )

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250,- €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je vybudovanie WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30 % do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov - 10 externých prístupových bodov zahrňajúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete.

Aktuálny stav realizácie projektu: 

15. 6. 2020 - posun časového harmonogramu realizácie hlavných aktivít projektu " WiFi pre Teba" s kódom projektu 311071W916, ktorý sa viaže zmluvou o poskytnutí NFP č. Z311071W916 zo dňa 29. 10. 2019.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 7. 2020

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 6. 2021

"Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk."

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár