•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Papín 199.

 18.05.2020

  OBEC PAPÍN

 podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Papín 199.

Kvalifikačné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
- vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky podľa § 3 zákona č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- overená kópia osvedčenia o vykonaní 1.atestácie
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
- profesijný životopis
- odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/ 2003 Z.z)
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odmeňovanie:
Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2020

Uzávierka prijímania prihlášok je 08.06.2020 do 13.00 hodiny. Prihlášky s označením „Výberové konanie - ZŠ s MŠ Papín 199 - NEOTVÁRAŤ" posielajte poštou na adresu zriaďovateľa Obecný úrad  Papín 148 , 067 33 Papín alebo doručte osobne na sekretariát starostu obce.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia požadované kritéria, oznámené  najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. V Papíne 18.5.2020                                       ..................................................       

                                                                                   starosta obce

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár