•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín

 19.02.2020

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

Obec Papín

__________________________________________________________________________

Naše číslo: 40/2020

Dátum zverejnenia: 19.02.2020

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len „zákona o OPaK“/  Vás upovedomujeme o následovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona o OPaK v katastrálnom území Nižná Jablonka.

Žiadateľ: Obec Nižná Jablonka

Predmet žiadosti: 

Výrub 3 ks smrekov pichľavých,, ktoré rastú na pozemku  KNC 293 v k.ú. Nižná Jablonka.

V zmysle § 82 ods.3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných  dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

                                  

                                                  

        Miroslav Lukáč      

           starosta obce

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár