•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Papín

 09.07.2018

OBEC P A P Í N

OBECNÝ ÚRAD,  067 33    P A P Í N

Obec Papín zastúpená starostom obce v súlade s § 4 ods. 1 zákona Č. 596/2003Z.

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov a § 5 zákona Č. 552/2003Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie:

RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

PAPÍN

Kvalifikačné predpoklady

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

• vykonanie 1. atestácie,

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Iné kritériá a požiadavky:

-          znalosť právnych predpisov a školskej legislatívy,

-          bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady,

-          zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť),

-     ovládanie práce s PC - internet, MS Word, Excel,

-     manažérske schopnosti, samostatnosť v práci,

-     komunikatívnosť, svedomitosť, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          prihláška do výberového konania,

-          štruktúrovaný profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu),

-          výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

-          overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,

-          doklady o dĺžke pedagogickej praxe,

-          písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 3 strany A4),

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pre potreby výberového konania

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača

z výberového konania!

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 30. júla 2018 doporučenou poštou na adresu Obec Papín, 067 33 Papín 148 alebo doručiť osobne do podateľne Obecného úradu Papín v zalepenej obálke so spiatočnou adresou označenej nápisom:

" Výberové konanie - riaditeľ ZŠ s MŠ PAPÍN - NEOTVÁRAŤ"

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

V Papíne, 2. 7. 2018                                                             Miroslav Lukáč, starosta obce

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár