•  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

Obec Papín

__________________________________________________________________________

Naše číslo: 2018/11

Vybavuje:  057 7880077

Papín: 18.01.2018

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len „zákona o OPaK“/  Vás upovedomujeme o následovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona o OPaK v katastrálnom území Zubné.

Žiadateľ: Obec Zubné

Predmet žiadosti: 

Výrub 126 ks stromov a 850 m2 krovín, ktoré rastú na obecných  pozemkoch   par. č. KNC 481/1,  k.ú. Zubné.

Ako dôvod žiadateľ uvádza:  Parcela je vedená ako trvale trávnatý porast, tým že sa neužíva bola znehodnotená náletovými drevinymi. Tie je potrebné vyčistiť nakošlio v uvedenej lokalite vznikajú čierne skládky.

Žiadosť doručená dňa: 15.01.2018

V zmysle § 82 ods.3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných  dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

                                                                                     

          Miroslav Lukáč                   

             starosta obce

Dokumenty

  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve RVZ Invest a Obcou Papín
  Poistné zmluvy
  Poistná zmluva
  Predaj hasičského vozidla
  sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
  Predaj hasičského vozidla
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
  Informácia pre voliča
  Dokumenty
  Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín
  Zámer spracovania PHSR obce Papín
  Zámer predaja pozemku
  Oznámenie o začatí konania
  Zámer predaja majetlku obce
  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Papín na roky 2015-2021 s výhľadom do roku 2024
  Komunálne voľby 2014
  Vyhlásenie kandidatúry starosta, poslanci obecného zastupiteľstva
  VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v P A P Í N E 15. novembra 2014
  VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v P A P Í N E 15. novembra 2014
  Modernizácia kultúrnej infraštruktúry a kultúrne hodnoty bez hraníc.
  Rekonštrukcia administratívnej budovy Obecného úradu Papín
  Rekonštrukcia administratívnej budovy Obecného úradu Papín - otváranie častí ponúk "Ostatné"
  Rekonštrukcia administratívnej budovy Obecného úradu Papín - otváranie častí ponúk "Kritériá"
  Aktuality
  RTVS - aktuality
  Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu - r. 2016
  Všeobecne záväzné nariadenia
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 /2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia
  VZN
  VZN č. 3/2011 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
  VZN k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Papín 199 na šk.r. 2014/2015
  VZN č. 2/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2016 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY A POPLATKU ZA HROBOVÉ MIESTO A SLUŽBY S TÝM SPOJENÉ V OBCI PAPÍN na r. 2017
  Výsledky volieb
  Výsledky volieb do OZ a starostu obce
  Výsledky volieb
  Stavebný poriadok
  Žiadosť o kolaudáciu stavby
  Žiadosť o kolaudáciu stavby
  Ohlásenie drobnej stavby
  žiadosť o vydanie búracieho povolenia
  Opatrovateľská služba
  Žiadosť o opatrovateľskú službu
  Žiadosť o opatrovateľskú službu
  Skládka TKO
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
  Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia
  Rozpočet obce
  Návrh rozpočtu Obce Papín na r. 2017

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 07:30 - 13:00

  Fotogaléria

  Kalendár