•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

Obec Papín

__________________________________________________________________________

Naše číslo: 2018/11

Vybavuje:  057 7880077

Papín: 18.01.2018

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len „zákona o OPaK“/  Vás upovedomujeme o následovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona o OPaK v katastrálnom území Zubné.

Žiadateľ: Obec Zubné

Predmet žiadosti: 

Výrub 126 ks stromov a 850 m2 krovín, ktoré rastú na obecných  pozemkoch   par. č. KNC 481/1,  k.ú. Zubné.

Ako dôvod žiadateľ uvádza:  Parcela je vedená ako trvale trávnatý porast, tým že sa neužíva bola znehodnotená náletovými drevinymi. Tie je potrebné vyčistiť nakošlio v uvedenej lokalite vznikajú čierne skládky.

Žiadosť doručená dňa: 15.01.2018

V zmysle § 82 ods.3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných  dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

                                                                                     

          Miroslav Lukáč                   

             starosta obce

Dokumenty

1 2
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve RVZ Invest a Obcou Papín
Poistné zmluvy
Poistná zmluva
Predaj hasičského vozidla
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Predaj hasičského vozidla
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácia pre voliča
Dokumenty
Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín
Zámer spracovania PHSR obce Papín
Zámer predaja pozemku
Oznámenie o začatí konania
Zámer predaja majetlku obce
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Papín na roky 2015-2021 s výhľadom do roku 2024
Komunálne voľby 2014
Vyhlásenie kandidatúry starosta, poslanci obecného zastupiteľstva
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v P A P Í N E 15. novembra 2014
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v P A P Í N E 15. novembra 2014
Modernizácia kultúrnej infraštruktúry a kultúrne hodnoty bez hraníc.
Rekonštrukcia administratívnej budovy Obecného úradu Papín
Rekonštrukcia administratívnej budovy Obecného úradu Papín - otváranie častí ponúk "Ostatné"
Rekonštrukcia administratívnej budovy Obecného úradu Papín - otváranie častí ponúk "Kritériá"
Aktuality
RTVS - aktuality
Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu - r. 2016
Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 /2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia
VZN
VZN č. 3/2011 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
VZN k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Papín 199 na šk.r. 2014/2015
VZN č. 2/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2016 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY A POPLATKU ZA HROBOVÉ MIESTO A SLUŽBY S TÝM SPOJENÉ V OBCI PAPÍN na r. 2017
Výsledky volieb
Výsledky volieb do OZ a starostu obce
Výsledky volieb
Stavebný poriadok
Žiadosť o kolaudáciu stavby
Žiadosť o kolaudáciu stavby
Ohlásenie drobnej stavby
žiadosť o vydanie búracieho povolenia
Opatrovateľská služba
Žiadosť o opatrovateľskú službu
Žiadosť o opatrovateľskú službu
Skládka TKO
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia
Rozpočet obce
Návrh rozpočtu Obce Papín na r. 2017

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár